Cena obvyklá a cena administrativní

Cena obvyklá

V české legislativě je užíván pojem cena obvyklá, která je zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku definována jako „cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.

Tržní hodnota je mezinárodními oceňovacími standardy definována jako odhadovaná částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi dobrovolným prodávajícím a dobrovolným kupujícím. Jak je z výše uvedených definic zřejmé, definice obvyklé ceny se věcně shoduje s definicí tržní hodnoty.

Výsledkem znaleckého posudku o zjištění obvyklé ceny se klient tak setká všude tam, kde je třeba vyjádřit skutečnou hodnotu majetku - vypořádání vlastníků, úvěrové jednání, dražby, atd.

Administrativní cena

Cena zjištěná podle cenového předpisu, tj. cena zjištěná (administrativní). Ve většině případů se klient setká s tímto výsledkem znaleckého posudku při daňovém řízení při prodeji nemovitosti.

Zpět na úvod

Working...